ТРУБАРЕВ СЛОВЕНАЧКИ ЦРКВЕНИ ПРАВИЛНИК ИЗ 1564. ГОДИНЕ

Damir Šite

Аутор: др Дамир Шите
Језик: енглески
Научна област: право
Циљ истраживања: Циљ истраживања је анализа начина на који је у окриљу младе словеначке реформације, проучавањем Црквеног правилника Приможа Трубара из 1564. године, дефинисан нормативни оквир локалног протестантског канонског права у односу на своје иностране, по величини много веће и територијално распрострањеније немачке узоре.

Сажетак: Примож Трубар (1508-1586), неретко називан оцем словеначке књижевности, поред немерљивог доприноса развоју словеначког језика, на самом крају свог службовања у својству протестантског свештеника у Љубљани, уз велике личне напоре, 1564. године објављује и први словеначки протестантски Црквени правилник (Cerkovna ordninga). Осим тога што представља најстарији зборник протестантског канонског права на јужнословенским просторима, шта више: на неком од јужнословенских језика, Трубарев Правилник одликује и јасан напор да се употребом већег броја узора успостави нормативни оквир локалног канонског права који би на прави начин одговорио на разлике које постоје између тадашњег словеначког друштва и немачких протестантских земаља. Нажалост, историјске прилике оног времена нису ишле наруку овом великом Трубаревом подухвату, с обзиром на то да је Правилник убрзо након појављивања у словеначким покрајинама био заплењен, а сам Трубар протеран.

Предмет овог истраживања је анализа нормативних решења Трубаверог Правилника, са нарочитим освртом на значај који је у време његовог настанка канонско право као такво имало у европским друштвима оног времена. Наиме, још од времена средњег века, значајни сегменти грађанскоправних односа у Европи примарно су били уређени одредбама канонског права (ово се превасходно односи на брак, породичне односе, наслеђивање, донекле облигације). Издвајањем из окриља римокатоличке цркве, односно њеног правног поретка, Лутерова реформација у свакодневни живот својих верника уноси немали број правних празнина на које млада црквена организација није увек могла да понуди јасне и заокружене одговоре.

Трубар својим Правилником, поред тога што жели да учврсти поредак црквене организације чији је први суперинтендант, свесно или несвесно истовремено намерава да отклони изазове правне несигурности. Свакако, од нарочитог је значаја и околност да је Правилник писан на народном језику. У том смислу Cerkovna ordninga се узима за први правни пропис објављен на словеначком језику уопште

Кључне речи: канонско право, протестантизам, Примож Трубар, успостављање нормативног оквира, правни транспланти

Планирано време завршетка: јун 2025. године