Др Дамир Шите

Дамир Шите рођен је 1978. године у Суботици. Мастер студије завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду 2016. године. На Правном факултету Универзитета у Кембриџу 2019. године завршио је специјалистичке студије English Law and Legal Methods. Септембра 2022. године је на Правном факултету Универзитета Унион у Београду одбранио докторску дисертацију на тему „Consideration енглеског уговора из угла континенталног правника”. Аутор је више монографија и научних чланака. Учествовао је на великом броју стручних и научних конференција у земљи и иностранству. Сарадник је француске државне Агенције за међународну техничку сарадњу Expertise France. Служи се енглеским и француским језиком.

Објављени радови:

 1. Izvršni postupak u Evropi – sažet uporednopravni prikaz, 2021, Lyceum iuris, ISBN: 978-86-89997-13-2.
 2. Salary Enforcement in Western Balkans, coauthor with: Kalamtiev, Todor, PhD (North Macedonia), and Trešnjev, Aleksandra (Serbia), 2021, SEE Law Journal, Skopje, Centre for SEELS, pp. 63—78.
 3. Common law pravna norma, 2021, Strani pravni život, Beograd, Institut za uporedno pravo, str. 15—29.
 4. Enforcement in Wester Balkans, 2020, Regional Law Review, Belgrade Institute for Comparative Law, Serbia, University of Pécs Faculty of Law, Hungary, Josip Juraj Strossmayer Univerisity of Osijek Faculty of Law, Croatia, pp. 239—251.
 5. Izvori engleskog prava, 2019, Lyceum iuris, ISBN: 978-86-89997-12-5.
 6. Profesionalna etika javnih izvršitelja, 2016, A Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
 7. Međunarodni aspekti izvršenja, 2016, A Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
 8. Hipoteka – objekti u vanknjižnoj svojini, 2016, Lyceum iuris, ISBN: 978-86-89997-03-3.
 9. Kolege Glembajevi – zapis o našim prvim privatnim izvršiteljima, 2015, Lyceum iuris, ISBN: 978-86-89997-01-9.
 10. Potrošač ante portas, 2011, Pravo i privreda, Beograd, Udruženje pravnika u privredi Srbija, str. 148—162.
 11. Prevara i opšti uslovi poslovanja, 2010, Pravo i privreda, Beograd, Udruženje pravnika u privredi Srbija, str.150—166.